สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.) หรือ Thailand Society of Sugar Cane Technologists (TSSCT) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526 (ค.ศ. 1983) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 7 ประการดังนี้

  • เป็นศูนย์ประสานงานของนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย

  • เสริมสร้างงานวิชาการอ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • ให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการแก่ชาวไร่อ้อย เพื่อประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

  • ร่วมมือและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

  • ศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากวัตถุพลอยได้จากอ้อยและน้ำตาล

  • ดำเนินการอื่นในอันที่จะเสริมสร้างความก้าวหน้า และความมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในทุกด้าน

  • ให้การฝึกอบรมกับผู้สนใจภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับอ้อยและผู้ปลูกอ้อยทั่วไป

จากการดำเนินงานของสมาคมฯ กว่า 25 ปีที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์หลายด้านด้วยกัน โดยกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ได้แก่ การจัดทำวารสารวิชาการ จดหมายข่าว การจัดประชุมฝึกอบรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น