สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4 ห้อง 3410

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5343

Thailand Society of Sugar Cane Technologists (TSSCT)

Agro-Industry Building 3, Faculty of Agro-Industry

Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road,

Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel: +66 (0) 2562-5000 ext. 5343

Email:  tssctinfo@gmail.com