ฉบับปิดหีบอ้อย

  • สรุปปิดหีบอ้อย รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับปีการผลิต 2561 / 2562
  • การคาดการณ์ราคาอ้อยปีหน้า 2562 / 2563
  • เตือนภัยเฝ้าระวังหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาวระบาดในไร่อ้อย
  • มาตรการลดการเผาอ้อย

Download ฉบับเต็ม