ฉบับปิดหีบ

  • ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
  • ความสำคัญของการประเมิณผลผลิตอ้อยได้อย่างแม่นยำ
  • เตือนภัยเฝ้าระวัง! “จักจั่นระบาดในไร่อ้อย”
  • การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยด้วยวิทยาการขั้นสูง
  • คาดการปริมาณอ้อย 2561 / 2562 (ปีหน้า)

Download ฉบับเต็ม