ฉบับเตรียมเปิดหีบ

  • ความพร้อมของอ้อย – โรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560 / 2561
  • โดรนเพื่อการเกษตร เทรนด์ทางเลือกใหม่ยุค 4.0
  • วิธีทำไร่ให้ได้อ้อย ไร่ละ 32 ตัน / ไร่
  • ลอยตัวราคาน้ำตาล – เลิกระบบโควต้า – ผู้บริโภคไม่กระทบ ?

Download ฉบับเต็ม