การประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ 2023

  • Date : 5-7 th July 2023
  • Location: Asawin Grand Convention Hotel Bangkok, Thailand.
  • Theme: Towards BCG Economy; Smart Farm to Bio Industry

International Delegate

Registration: https://forms.gle/G4d95ZBNHLbmtQpH6

Abstract Submission: https://forms.gle/5sojCKBiPT9zeepW9

———————————————

Thai Delegate (ผู้เข้าร่วมงานคนไทย)

Registration: https://forms.gle/fzCExWaE9KpCRh9QA

Abstract Submission: https://forms.gle/pFcLrnhCKN5cHmvS6