จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 15(เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2563)

จดหมายข่าวtssct2563ฉบับที่15Download

By |2021-11-23T06:35:21+00:00August 21st, 2020|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 10

ฉบับปิดหีบอ้อย สรุปปิดหีบอ้อย รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับปีการผลิต 2561 / 2562การคาดการณ์ราคาอ้อยปีหน้า 2562 / 2563เตือนภัยเฝ้าระวังหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาวระบาดในไร่อ้อย [...]

By |2019-07-17T10:31:48+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 9

ฉบับฤดูหีบอ้อย ลำดับ CCS ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562ปัญหาแรงงานตัดอ้อย #ค่ามัดจำแรงงาน# PM2.5 เรื่องร้อนปีนี้ [...]

By |2019-07-17T10:24:01+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments