นายกิตติ ชุณหวงศ์
นายกิตติ ชุณหวงศ์นายกสมาคมนักวิชาการ
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต อุปนายก
รศ.ดร.โกศล เจริญสม
รศ.ดร.โกศล เจริญสมนายทะเบียน
รศ.ดร.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
รศ.ดร.สมบัติ ขอทวีวัฒนาปฏิคม
รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนาประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด
รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด กรรมการ
ผศ.ดร.ประกิต สุขใย
ผศ.ดร.ประกิต สุขใย กรรมการ
ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร กรรมการ
ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ กรรมการ
นางสาวบุษบา เรืองสุข
นางสาวบุษบา เรืองสุข เหรัญญิก
รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น
รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เลขาธิการ