ฉบับฤดูหีบอ้อย

  • ลำดับ CCS ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
  • ปัญหาแรงงานตัดอ้อย #ค่ามัดจำแรงงาน#
  • PM2.5 เรื่องร้อนปีนี้ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย!!!
  • เตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”
  • แนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร

Download ฉบับเต็ม