ฉบับเปิดหีบอ้อย

  • ความพร้อมของอ้อย – โรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561 / 2562
  • 20 พฤศจิกายน 2561 เปิดหีบอ้อยวันแรกของฤดูการผลิตปี 2561 / 2562
  • กบ.สรุปราคาอ้อยขั้นต้นปี 2561 / 2562 ตันละ 700 บาท ที่ 10 ซีซีเอส. ขึ้น / ลง ซีซีเอส.ละ 42 บาท
  • ก้าวต่อไป…ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

Download ฉบับเต็ม