ฉบับฤดูหีบอ้อย

  • การประชุม LAPSIT 2018 สำเร็จตามเป้าหมาย
  • งานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลปีงบประมาณ 2561
  • GGC จับมือ KTIS
  • การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • 7 ประโยชน์ของน้ำตาลที่คุณอาจไม่รู้

Download ฉบับเต็ม