Welcome to TSSCT  Thailand Society of Sugar Cane Technologists

The Internationl Sugar and Cane Conference

REGISTRATION

For Thai Delegate (ลงทะเบียนคนไทย)
For International Delegate

HOTEL RESERVATION 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปีที่1ฉบับที่3

ฉบับเตรียมอ้อย

  • ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว!!! ชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ มุ่งสู่ยุคเกษตร 4.0
  • หลายหลายปัญหา และ กลยุทธ์ชาวไร่อ้อย

จดหมายข่าวปีที่1ฉบับที่2

ฉบับปิดหีบ

  • เปิดใจ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย
  • การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ new young blood researchers